O Klubie

Harcerski Klub Foto&Graficzny działa przy Hufcu Pruszków w oparciu o dokumenty
Związku Harcerstwa Polskiego, regulujące funkcjonowanie Harcerskich Klubów Specjalnościowych.
Członkami klubu są harcerki, harcerze i instruktorzy, jak również osoby niezrzeszone w ZHP.

Cele KLUBU:
• umożliwienie młodzieży, jak i dorosłym, zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu
fotografii i obsługi graficznych programów komputerowych; rozwijanie zainteresowań
i doskonalenie warsztatu foto&graficznego

• popularyzacja fotografii i grafiki komputerowej wśród członków Hufca ZHP Pruszków
oraz społeczności lokalnej

• organizowanie i prowadzenie warsztatów i plenerów w zakresie fotografii oraz szkoleń
z grafiki komputerowej

• organizowanie konkursów fotograficznych

• fotoreportaż – dokumentowanie na fotografii wydarzeń lokalnych, uroczystości,
ulotnych zjawisk przyrodniczych

• promowanie harcerstwa w środowisku lokalnym

• rozwijanie wrażliwości na piękno i poczucia estetyki

wskazanie twórczych sposobów wykorzystania wolnego czasu

rozpowszechnianie twórczości własnej członków Klubu, promowanie młodych talentów

• udział w wystawach, spotkania z twórcami